Opłaty

Rodzice ponoszą opłatę za usługi świadczone przez Przedszkole obejmujące:
1. koszty żywienia - poniesione koszty zakupu surowca zużytego do przyrządzenia
posiłków, w zależności od ilości spożywanych dziennie
posiłków,

2. opłatę za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego ( powyżej 5 godzin dziennie), w wysokości ustalonej przez Gminę
Zator zgodnie z obowiązującą Uchwałą LIII/419/14 Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 25 lutego 2014 roku.

Rodzice mają obowiązek dokonać opłaty z góry za dany miesiąc najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Za wpłaty po terminie naliczane będą odsetki ustawowe naliczane od dnia roboczego następującego po dniu 10 każdego miesiąca.


Opłaty za przedszkole naliczane są na podstawie elektronicznego systemu ewidencji pobytu dzieci w Przedszkolu,który stanowi podstawę rejestracji czasu i rozliczania pobytu dziecka w Przedszkolu.

W przedszkolu obowiązują dzienne stawki żywieniowe określone w Zarządzeniu Dyrektora Przedszkola:

stawka żywieniowa na III posiłki - 4,80 zł.

- śniadanie - 1,40 zł.
- obiad - 2,60 zł.
- podwieczorek - 0,80 zł.

stawka żywieniowa na II posiłki - 4,00 zł.

- śniadanie - 1,40 zł.
- obiad - 2,60 zł.


Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu można regulować:
- wpłacając wymaganą kwotę bezpośrednio w siedzibie przedszkola w terminie ustalonym
przez Dyrektora Przedszkola,
- wpłacając na konto bankowe Bank Spółdzielczy w Zatorze
nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170 z podaniem nazwy przedszkola, imienia
i nazwiska dziecka, tytułu opłaty oraz miesiąca, którego opłata dotyczy.


Z tytułu nieobecności dziecka w Przedszkolu w danym miesiącu Rodzicowi przysługuje zwrot kosztów w miesiącu następnym.
Zwrot kosztów przysługuje w wysokości:

1) wyżywienie- dzienna stawka żywieniowa za dni nieobecności,
2) opłaty za dodatkowe świadczenia zgodnie z odczytem czytnika.
Przedszkolowo.pl logo