RODO

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
INFORMACJE:
Szanowni Państwo, Pracownicy Publicznego Przedszkola w Rudzach, Rodzice i Opiekunowie naszych dzieci, Współpracownicy!

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Rudzach, Rudze, ul. Dworska 10, 32-640 Zator
• Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Panią Agnieszkę Jazowską- Woźniak, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
a) adres e-mail: iod.oswiata@zator.pl
b) pisemnie na adres naszego przedszkola wskazany w pkt.1.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np: Sądy, Prokuratura, Policja oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skutkiem nie podania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe;
• ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości-art.2 ust.1 pkt.5;
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
• rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
• ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności-art.46 ust.1 pkt.5.

Odbiorcami danych są organy administracji publicznej oraz usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Dane osobowe nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany.
Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo do:
• Informacji i kopii danych >>>
• Sprostowania danych >>>
• Bycia zapomnianym >>>
• Ograniczenia przetwarzania >>>
• Przenoszenia danych >>>
• Sprzeciwu >>>
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego >>>


DOKUMENTY I WNIOSKI:
Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych >>>

Wniosek o zmianę danych osobowych >>>

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych >>>

Wniosek o usunięcie danych osobowych >>>

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych >>>

Wniosek o przeniesienie danych osobowych >>>

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych >>>

Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych, t. j. w
Publiczne Przedszkole w Rudzach
Rudze, ul. Dworska 10
32-640 Zator
KONTAKT Z IOD I AD:
Kontakt z Administratorem Danych (przedszkolerudze@onet.pl)
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:iod.oswiata@zator.plPrzedszkolowo.pl logo